Městské muzeum

Městské muzeum

K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěla Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895. Výstavě předcházel rozsáhlý sběr materiálů, které se nejdříve vystavovaly v regionech sběrů na Krajinských hospodářsko-průmyslových a národopisných výstavách. V Horažďovicích byla taková výstava otevřena 8. září 1894 a konala se na panském ostrově a v městských budovách.

Byl na ní vystaven obsáhlý materiál z celého Horažďovicka, který dokládal velké bohatství lidové kultury a připomínal minulost města, které leželo ve středu bývalého Prácheňského kraje. Ke sbírání materiálů dal popud okresní národopisný odbor ustavený v roce 1893 výzvou k občanům, aby pomohli při sběru národopisného materiálu. Většinu tvořily součásti krojů, nábytek, nářadí a nástroje, ale i staré tisky, mapy, fotografie a také doklady lidové slovesnosti, např. písně, pořekadla, zvyky a pověsti.

V čele dobrovolníků, kteří materiál sbírali byl učitel Štěpán Karel Vydra, pozdější první správce a zakladatel muzea. Po skončení Krajinské výstavy bylo 275 předmětů zapůjčeno do Prahy  a po vrácení se spolu s ostatními sběry staly základem muzejních sbírek.

Rozhodnutí o zřízení muzea padlo na schůzi městského zastupitelstva 20. prosince 1895. Muzeu byly věnovány dvě místnosti v nově postavené měšťanské škole.

Cechovní truhla mistrů tesařů, 1767

Cechovní truhla mistrů tesařů z roku 1767.

Byla také ustavena Muzejní společnost jejímž účelem bylo podle stanov: „mravně i hmotně podporovati městské muzeum.“ Jejím předsedou se podle stanov stal starosta města a jednatelem správce muzea. Před prvním správcem muzea stála nelehká práce se zapsáním, utříděním a uložením veškerého  sebraného materiálu. Štěpán Karel Vydra byl člověk velice obětavý a pilný a pro muzeum a kulturní život v Horažďovicích vykonal nepřehlédnutelný kus práce. Vlastní činnost muzea  pro veřejnost byla zahájena 8. 9. 1898. Otevřeno bylo v neděli dopoledne. Muzeum prospívalo a také přibývalo sbírkových předmětů, např. byla vytvořena celá sbírka cechovních památek. V roce 1911 Š. K. Vydra náhle umírá a dalším správcem muzea se stává ředitel měšťanské školy Hynek Brejcha. Ten v roce 1919 odešel do důchodu a novým správcem muzea se stal Karel Němec, který svoji funkci vykonával až do roku 1972. Nové prostory pro stále se rozšiřující sbírky získává muzeum v zámku a to za podpory hraběte Kinského, tehdejšího majitele panství. V expozici parohové chodby je vystaven dochovaný originál děkovného dopisu spolku jeho Jasnosti za jeho podporu a zdarmé poskytnutí prostor pro muzeum. Stěhování probíhá v roce 1920. Karel Němec udržoval muzeum ve vzorném pořádku, svědčí o tom i revizní zpráva dr. Fridolína Macháčka z roku 1935, ve které je Horažďovické muzeum zařazeno mezi dobře vedená česká muzea.

V době druhé světové války byla činnost muzea omezena, povinně se vyřazovaly závadné předměty ze sbírek (např. seznamy legionářů, čsl. mince a další). Z obavy před leteckými útoky byla většina sbírek z muzea odnesena a ukryta. Po válce, ještě před otevřením, se muzeum stěhovalo znovu. Byly mu poskytnuty prostory bývalého bytu hraběte Kinského, který po válce musel na základě konfiskací panství a zámek opustit. K výstavním prostorám přibyl i velký sál a zámecká kaple. Po přemístění sbírek a přípravě na otevření přišlo najednou rozhodnutí, aby byly sbírky opět vystěhovány a muzeum uvolnilo prostory pro ubytování vojska. Jenom díky úsilí Karla Němce a jeho výborné pověsti v muzejních kruzích bylo toto nebezpečí odvráceno. Muzeum bylo znovuotevřeno v roce 1946 a ve stejných zámeckých prostorách je dodnes.

Sezónní výstava Klášter a Kongregace školských de Notre Dame. Záznam výstavy.

 

Nově otevřené expozice v roce 2015

marionety_prospekt_cz_aj      marionety_prospekt_cz_de

Loutkoherecká scéna divadelního spolku TYJÁTR Horažďovice

Divadelní sál

Kapacita sálu je max. 120 míst k sezení. Za dveřmi v sále je bezbariérová platforma pro 4-6 míst pro vozíčkáře.

img_2896

Interaktivní dílna

V interaktivní dílně stojí originální tkací stav s žakárovým nástavcem, kolovrátek, lavice na krumplování vlny a mechanický nástroj na čištění vlny. Pracovní lavice zvaná dědek na které se ručně opracovává dřevo. Dále herdule na paličkování krajek a čichové a haptické prvky národopisu. Ve vitrinách jsou ukázky zpracování rostlin a vlny v látky. Objednejte se na praktickou ukázku s lektory řemesel. Lektoři mají letité zkušenosti se skupinami dětí, dospělých, seniorů a hendikepovaných návštěvníků.

Pro vozíčkáře je dílna dostupná se schodolezem po schodišti v divadelním sálu.

img_2913

Expozice národopisu a kolotoč s loutkami

Pro vozíčkáře dostupná se schodolezem po schodišti v divadelním sálu.

V expozici je poznávací formou seznámení se základními dřevinami. Kolotoč s vystaveným celým ansámblem loutek, které jsou oživeny monology. Je zde vystaveno vybavení pro zpracování mléka. Vitriny jsou věnovány aná

Nově otevřené expozice v roce 2016

Síň rodáků a významných osobností

IMG_5230  IMG_5229 IMG_5228

Expozice byla otevřena při zahájení letní sezóny 3. června 2016.

Síň je zamýšlena jako edukační prostor pro školy a zájemce.                                                           Kapacita míst k sezení na vacích je 25 míst a dvě místa u stolu pro pedagogický doprovod.

Sedáky jsou lehké, unese je každé dítě a jejich špička tvoří opěrku pro záda. Jsou vyplněny polystyrenovými kuličkami, takže jsou hřejivé. Na stěnách jsou potřebné mapy a promítací plátno s promítačkou. Síň rodáků je temperována. Lze ji tak využívat celoročně. Expozici doplňují dvě vitriny s vizitkami a předměty vybraných rodáků.

Edukační programy rodáků jsou přizpůsobeny prvnímu i druhému stupni základních škol i pro školy střední.

Objednání předem nutné. Vstupné 20 Kč.

Parohová chodba

V znovuinstalované chodbě jsou originální paroží jelení a mufloní zvěře s dedikací sestřelení a revíru po Kinských.

Expozici obohatí i instalace věnovaná vývoji otopných zařízeních. Tato část bude instalována kolem krbu ve kterém byly v roce 2004 nalezeny nedopálené archiválie po Kinských. Ve vitrinách jsou tyto originální listiny, výčty zastřelené zvěře a osobní dokumenty na rodinu Kinských dočasně instalovány.

20161002_101625 20161002_101748

20161002_101759 20161002_101817

 20161002_102134 20161002_102058

Vyhlídková věž

Ve věži jsou nově instalované tabule s polepem velkoformátovou fotografií vyhlídky z oken věže na tři strany. Fotografie jsou popsány. Na zdech jsou informace k viditelným cílům, objektům a památkám nebo zajímavostem.

Obrazárna

Obrazárna poskytne prostor k výstavě sbírky výtvarného umění. Na vysokých stěnách budou zavěšeny obrazy a ve čtyřech vitrinách grafiky a rozměrově menší práce. Prostor bude doplňovat prvorepublikové sofa stejného typu, které je zachyceno na jedné z historických fotografií prostor zámku.

prostor se připravuje k otevření 9/2016

Zámecká koupelna

V bývalé koupelně je dochovaná originální nádržka na Water closet, zrcadlo a vestavěná skříňka s poličkou a přepážková stěna se zrcadlem a kratochvilnou malbou. V koupelně bylo nově osazeno osvětlení, samostojící vana a sedací vana. Ostatní mobiliář ani sanitární vybavení se nedochovalo. Místnost budou doplňovat informace o koupelnách a sociálních zařízeních na zámcích. Dozvíte se něco o historii zubního kartáčku, hřebenu, břitvy nebo umyvadel. Ve výklenku budou vystaveny historické hygienické pomůcky.

prostor koupelny otevřen 20. 9. 2016. Zrušena byla v r. 2017. Opět jako prostor otevřena 2019 s drobnou výstavou památek zachráněných z krbu v parohové chodbě na rodinu Kinských (tematicky vystavena dobová drogerie a lékarna).

img_6271  img_6267

                 img_6266

Expozice soukromé sbírky alpských minerálů Aleše Červeného otevřena v r. 2016. Více viz video na webu muzea.

Lapidárium

Ve vnitřním atriu galerie bylo v podloubí uzpůsobeno jako lapidárium muzea. Nejcenějším exponátem je originální plastika

lva se štítkem s R na znak rodu Rummerskirchů (1800-1836). Jeho druh byl z původního místa osazení na vjezdové bráně do zámku bohužel odcizen. Ten nesl na štítku iniciálu B. Oba lvíčci tak dávali počáteční písmena Bernarda Rummeskirchena.

Dlouho na paletě složený korec byl osazen do kovářské montáže. Korec udával míru objemu. Na dně je otvor pro vysypání. Na obvodu je dodnes rozeznatelný znak města Horažďovice (dvě věže s ozubem) a snad písmeno „S“.

V lapidáriu je k vidění také žulová deska ze štítu obecního ovčína z roku 1707.

Přepis textu: 

K dalším kamenným artefaktům je zde závaží z věžních hodin, části portálů ze zámku nebo část podstavy ze zámecké kašny.

Vedle kamenných památek jsou zde nadměrné předměty zejména pocházející ze Smitkovy sbírky (líheň na kuřata, kopyto na chomouty, včelín apod.). Je zde ukázka vodovodního potrubí ze studně z vrtaných kmenů stromů. Takové vrtané potrubí přivádělo pitnou vodu do kašny na zámecké nádvoří i na dvě kašny na náměstí od roku 1503 do roku 1927. Vodovod z prameniště pod Práchní do města zavedl a zdarma poskytl občanům Půta Švihovský. Tyto předměty našli své místo v nově přiděleném externím depozitáři v r. 2017.

20150731_200823 20150731_200828  20150731_200832

20150731_200839 20160226_134654

20150823_093925

Letní kino

V atriu je sezóně je užíváno také jako projekční i divadelní scéna. Letní kino má kapacitu 70 + 12 míst.

hlediste_4