Nový židovský hřbitov v Horažďovicích oprava a restaurování náhrobků v r. 2018

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 300.000 Kč mohl v r. 2018 významně pokročit víceletý projekt záchranných prací na poškozených náhrobcích v areálu nového židovského hřbitova v Horažďovicích, který se nachází na vrchu „Loretě“ severně nad městem.

V kombinaci s finančními prostředky vlastníka, Federace židovských obcí v ČR, se v průběhu roku podařilo opravit a zrestaurovat 46 poškozených náhrobků. Mnohé z nich se nacházely ve velmi vážném havarijním stavu a z hlediska narušené statiky představovaly i značné nebezpečí pro návštěvníky hřbitova.   

V areálu hřbitova založeného počátkem 19. století jako náhrada za staré pohřebiště neznámého stáří (podle některých zpráv už z 15. století), situovaného do prostoru parkánu na východním okraji hrazeného města,

se na ploše 3 097 m2 dnes nachází 411 dochovaných náhrobků. Patří mezi ně i nevelký soubor náhrobků ze 17. století, který sem byl při formální likvidaci starého hřbitova v 70.‒80. letech minulého století převezen a tím zachráněn.   

Horažďovický židovský hřbitov lze vnímat jako jedno z nejdůležitějších židovských pohřebišť na Prácheňsku. Je to patrné mj. i z údajů, odkud pohřbení pocházeli. Horažďovice se v po-emancipační době, tj. v druhé polovině 19. století, staly centrální židovskou obcí v trojúhelníku Horažďovice, Rabí, Slatina.  

Přestože je tempo postupu záchranných prací limitováno nedostatkem finančních zdrojů, Federace židovských obcí hodlá v obnově hřbitovního areálu pokračovat. Po dokončení oprav náhrobků a ohradní zdi bude obnova zaměřena na hřbitovní domek č. p. 255, kde by v budoucnu měla vzniknout i expozice, připomínající historii místního židovského osídlení. Finanční pomoci Českoněmeckého fondu budoucnosti si vlastník objektu velmi váží a považuje ji za příkladnou v rámci celé ČR. Neméně významná je v tomto směru i dlouhodobá podpora města Horažďovice a dalších institucí a jednotlivců.

správce Mojmír Malý, Matana a. s., Praha